5775 פניני המזרח, פרשת קרח

peninei hamizrach

5775 פרשת קרח

שרשרת התורה

פרשת השבוע עוסקת במחלוקת קורח ועדתו מול משה ואהרן, בין עדת קורח היה און בן פלט שניצל מהמחלוקת על ידי אשתו וכך היה. אומרת הגמרא “אמר רב און בן פלט אשתו הצילתו,” איך אמרה לו אם משה ינצח אתה תישאר התלמיד ואם קורח ינצח גם כן תישאר התלמיד, אם כן מה יוצא לך מזה. אמר לה מה אעשה אני הייתי איתם בעצה של המחלוקת, ונשבעתי להם שאם יבואו לקרוא לי אלך איתם. אמרה לו יודעת אני שכל העדה כולם קדושים וצנועים ולא יכנסו לבית אם אני פרועה אשב מחוץ לבית עם השיער שלי מגולה ולא מכוסה וכך לא יתקרבו אבל אולי יקראו לך לכן לך לישון שלא תשמע אותם קוראים לך וכך לא תעבור על השבועה. נתנה לו יין וישן. וכך עשתה ישבה בחוץ וראשה פרוע וכל מי שבא לקרוא ראה אותה כך ועזב וכך הצילה את בעלה מאש המחלוקת.

וצריך להבין למה דוקא את שערות ראשה גילתה? מעשה הובא בגמרא, שבעה בנים היו לה לקמחית, וכולן שמשו ככהן גדול בבית המקדש. שאלו אותה החכמים מה עשית שזכית לכך? אמרה מימי לא ראו הקירות של הבית שלי את שערות ראשי, היא הייתה צנועה מאוד ומסבירים על פי הפסוק בתהילים “כל כבודה בת מלך פנימה משבצות זהב לבושה” אשה צנועה ראוי לצאת ממנה בנים כמו הכהן הגדול שלובש משבצות זהב. ולכן גלתה את שערות ראשה שאם בעלה ימשיך בדרך המחלוקת שהייתה על הכהונה הרי היא תגלה את ראשה ולא יהיה להם בנים שראויים בכלל להיות כהנים ובכך ודאי לא ימשיך במחלוקת.

ובאמת למה עזבו את ביתו כאשר ראו את שערותיה? כי הנה כתוב שעבודת כהן הגדול שיכפר על עצמו ועל ביתו שזה אשתו ואם אשתו מגלה את ראשה לא יוכל לכפר עליה, ולכן כאשר ראו שאשתו של און בן פלט אינה מכסה את ראשה אמרו ודאי זה לא יהיה כהן גדול ולכן עזבוהו. וכך הצילה אותו אשתו בחכמתה. על זה נאמר חכמת נשים בנתה ביתה, ואוולת בידיה תהרסנו.

כמה חשוב ענין זה של כיסוי הראש שהצילה את און בן פלט ולא עוד אלא שהמכסה את ראשה כראוי זוכה שיהיו לה בנים שיהיו כמו כוהנים גדולים ולכן צריך לזרז את האישה שתכסה את הראש כראוי ועל ידי כך תביא שלום של תוך ביתה שהרי אם היו עדת קורח אנשים לא קדושים לא היה מניעה כלל מהמחלוקת אבל על ידי כך שהיו קדושים לא רק שדחתה את המחלוקת אלא הביאה שלום אל תוך ביתה. ואם מכסה כראוי תזכה ובניה יהיו כ”זית” מה עץ זית בין בחורף בין בקיץ אינו מאבד עליו והוא חשוב משאר עצים כך בניה יתעלו בחשיבות על שאר בני אדם ולא עוד אלא שבעלה מתברך בכל.

חידה

משפחה יש לאבא ואמא 4 בנות לכל בת יש אח כמה אנשים במשפחה

תשובה לשל שבוע שעבר

מחלקים ל3 קבוצות של 3 חביות , שוקלים 2 קבוצות אחת מול השניה , אם קבוצה אחת שוקלת יותר החבית ששוקלת יותר תהיה בקבוצה הכבדה, אם הן שוות אז החבית בשלישיה שלא שקלתם. אחרי שאתם יודעים תוך שקילה אחת איזה שלישיה של חביות יותר כבדה, אתם לוקחים 2 חביות ושוקלים אחת מול השניה , תוכלו לדעת מי יותר כבדה , ואם הן שוות אז השלישית היא הכבדה , שתי שקילות בדיוק וגיליתם

צמיד התורה

מה ראה קורח לחלוק על משה? הוא ראה שמשה מינה נשיא על בני קהת בן לוי את אליצפן בן עוזיאל, אמר בלבו לקהת היו ארבעה בנים עמרם ויצהר הברון ועוזיאל, עמרם הגדול ועוזיאל הקטן. אמר קורח עמרם שהוא הבכור בניו משה ואהרן אחד ה”מלך” והשני כהן גדול, אם כן מי ראוי לבוא אחריהם לגדולה אני שאני בן יצהר שהוא אחרי עמרם. אבל אליצפן בן עוזיאל אינו אלא מהבן הצעיר, ולכן עלי לבטל את דברי משה. כך אמר קורח, אך צריך לדעת שמשה עשה כן על פי השם יתברך.

מה עשה קורח עמד וקיבץ מאתים וחמישים ראשי סנהדראות, רובן היו משבט ראובן שהיו השכנים שלו, והלבישם טלית שכולה תכלת. באו לפני משה ואמרו לו טלית שכולה תכלת האם היא חייבת בציצית? אמר להם חייבת, התחילו לצחוק על משה אמרו הרי ציציץ חייבת בשתי חוטים של תכלת אז אם כל הבגד תכלת מדוע צריך לשתי חוטים שיהיו תכלת.

אבל קורח לא אמר לחביריו על מה הוא בא לריב עם משה ולכן עשה תחבולות שונות שלא קשורים כלל אל למה שהוא באמת רצה שהיא להיות המנהיג במקום משה רבינו. ואף שלא אמר להם הבינו חביריו שבשביל עצמו הוא נכנס למחלוקת שהרי ראינו שאשתו של און בן פלט אמרה לבעלה בין כך ובין כך אתה תהיה התלמיד או של משה או של קורח, ובכל זאת נמשכו אחר המחלוקת.

וכל זה בגלל שהמחלוקת היא כמו אש, אש נתפסת מדבר לדבר ומתפשטת בלי טעם, כך המחלוקת כל אדם שמרגיש שקצת צריך להביע את דעתו מצטרף וכך כולם נתפשים בעוון. וכמו שאש צריך לכבות מיד קודם שתתפשט, כך צריך לכבות את אש המחלוקת ולהתרחק ממנה, שלא ניתפש במחלוקת כלל.

מעשה אבות

הרש”ש הרב שלום שרעבי הי לומד כל לילה עם אליהו הנביא, אך דבר זה לא היה ידוע כלל עד כמה שנים אחרי שנפטר. היה זה כאשר משרתת של הישיבה הייתה חולה ולפני שנפטרה אמרה רצוני שתקברו אותי ליד קבורת הרש”ש. שמעו זאת המשפחה שלה ונדהמו מהבקשה, ושאלו על מה ולמה את מבקשת להיקבר על יד הצדיק. ענתה להם כל לילה היה הרש”ש מוזג שתי כוסות של מים ולקחם איתו לעליית הגג אחד לעצמו ואחד לאליהו הנביא, לא רצה הרב שאף אחד ידע מזה שהוא לומד עם אליהו הנביא, ולכן ביקש ממני לקחת ולשתוף את הכוסות בבוקר לפני שאף אחד יגיע לישיבה. ועל כך ששמרתי את סודו הבטיח לי מקום על יד מקום קבורתו, ועכשיו רוצה אני את המגיע לי.

בני המשפחה היה קשה להם לקבל את זה ובדרך הכי יפה ניסו להסביר לה הרי את רק היית משרתת ואיך אתה רוצה להיקבר ליד החכם הצדיק. ענתה להם הרי הרש”ש היה נודע כהשמש אם כן שנינו היינו שמשים. כששמעו זאת קברו אותה על יד הרב.

עד כמה מעשה אפילו הכי קטן יש לו שכר גדול אשה זאת מה עשתה שתפה כוסות ומרה על הסוד, ועל כך נקברה ליד הצדיק, אנחנו אם נעשה הרבה מצוות במסירות כזאת כמו המשרתת איזה שכר יחכה לנו בעולם האמת

ויותר מכל יש ללמוד מהענוה שהייתה לרש”ש שלא רק שלא רצה שאף אחד ידע שלומד כל ערב עם אליהו הנביא אלא בשביל כך הסכים גם כן שלידו תהיה קבורה המשרתת של הישיבה, ולא החשיב עצמו שלא יקבר ליד משרתת הישיבה אפילו שהוא היה חכם גדול.

דבר הלכה

סדר נטילת ידים של בוקר: יקח כלי המים בידו הימנית וימסרנו לשמאלו, ושמאלו תטול על ימינו פעם אחת, ולאחר מכן יעביר את הכלי לימינו ותטול ימינו על שמאלו פעם אחת, וחוזר על הסדר הזה עד שעל כל יד ישפוך שלוש פעמים לסירוגין.

יש ליזהר ליטול ידים גם לילדים קטנים כי נוגעים במאכלים והמאכלים יקבלו טומאה, וגם שזוהי סגולה שיגדלו בתורה בקדושה ובטהרה.

מותר ליטול ידים בכיור שבמטבח, אלא שלאחר הנטילה טוב שידיח את הכיור טרם יניח שם כלים.