פרשת תולדות 5776

peninei hamizrach

5776  פרשת תולדות

חידה

כתוב בגמרא שאין יצר הרע שולט בעובר במעי אמו כי אם היה שולט, היה העובר בועט ויוצא.

שאילה: אם כן איך עשו הרשע בעט ורצה לצאת כאשר רבקה עברה ליד בית עבודה זרה?

ידוע שאין יצר הטוב בא לו לאדם עד גיל בר מצוה.

שאילה: אם כן איך יעקב רצה לצאת ללמוד תורה כאשר רבקה עברה ליד בית מדרש?

צמיד התורה

יש לשאול מדוע הלכה רבקה לבית המדרש לשאול לגבי הולד שקופץ הנה והנה היה לה ללכת לרופא כתב מרן החיד”א ז”ל מעשה היה שאשתו של רב חייא הייתה בצער משאר הריוניה ולא רצתה יותר ללדת מה עשתה התלבשה בגדים שלא יכיר אותה בעלה ובאה אליו כאשה אחרת ושאלה את רבי חייא האם אשה מצווה במצות פריה ורביה? ענה לה לא הלכה ושתתה כוס של עקרין

והנה יצחק ורבקה היו צריכים להוליד את יב’ שבטים וכך באה לשאול למה ז”ה ז=7 ה=5 =12 שאלה למה לי יב שבטים אם ככה קשה ההריון והלכה לשאול אם אשה חייבת במצות פריה ורביה

ועוד פירוש נחמד ראיתי שרבקה פחדה שיש לה רק עובר אחד וחששה שאולי יהיה קודם צדיק ואחר כך רשע שאם היה רשע ואחר כך צדיק ניחא, שבמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים. אבל אם היה צדיק קודם ואחר כך רשע אוי ואבוי ולכן הלכה לשאול בבית המדרש את פשר הדבר

מעשה אבות

מעשה היה האדם מארץ ישראל עם משפחה בעלת 11 ילדים, מצב הכלכלי של המשפחה היה במצב של מחודש לחודש. הגיע זמן ובנו הגדול עמד להתחתן, אך הוצאות החתונה לא היו לו. החליט האיש לצאת לחו”ל ולבקש מאת בני ישראל שיושבים בחו”ל לעזור לו ולקבץ נדבות. אך מזלו הרע רדף אחריו לחו”ל ולא הצליח בקושי לכסות את עלות נסיעתו. נתייאש האיש והלך לבית כנסת לקח ספר תהילים והתחיל לבכות ולהתפלל אל ה’ יתברך שיעזור לו. בכה בדמעות שליש ואפילו לא שם לב שהגיע זמן המנחה ואנשים התחילו להכנס לבית הכנסת להתפלל.

ראה אותו אדם אחד בוכה והבין שהלה במצוקה, הביא עבורו כוס מים ובעדינות שאלו מדוע בוכה. סיפר לו האיש על מזלו הרע, שמע האיש ואמר לו תראה אינני אדם אמד כלל אך ישנו אדם עשיר מופלג כאן בעיר והוא אינו דתי, וגם הוא מאוד קיצוני או שיתן לך סכום שתכסה את כל הוצאות החתונה או שתלך משם בלי כלום. הלך לשם האיש ואמר לעצמו אין לי מה להפסיד יותר נראה מה יהיה.

נכנס לבית האיש שקבלו בסבר פנים יפות והקשיב לכל סיפורו ושאלו וחקר עליו. לפתע שאלו העשיר כמה ילדים יש לך? ענה לו 11, מה!!!! 11 ילדים אתה לא מתבייש לך אין לך כסף ואתה מביא לעולם 11 ילדים ורוצה שכל העולם יעזור לך. וכך המשיך הגביר לתת לאותו האיש המסכן מוסר. כעבור כמה דקות שאל האיש את העשיר וכמה ילדים יש לך? ענה לו העשיר 1. ושוב המשיך בצעקותיו ואמר אתה רואה אני אחראי עם ילד אחד ואתה גזלן מביא 11 ילדים על מנת לחיות על אחרים!! שתק האיש עד שסיים העשיר את נאומו. ואמר אני רואה שאני לא הולך לקבל ממך כלום אך דבר אחד יש לי לומר לך, אתה עשיר ממני בהכל אך דבר אחד אני עשיר ממך, התפלא העשיר במה אתה עשיר ממני. אמר לו ידוע ששלושה שותפים באדם אבא אמא והקב”ה אני עשיר ממך בזה שאני השתתפתי 11 פעמים עם הקב”ה ואתה רק פעם אחת. שמע זאת העשיר ובלי לומר מילה הוציא פנקס צ’יקים ושאלו כמה צריך ונתן לו, והוסיף ואמר כל ילד שאתה צריך לחתן תבוא אלי ואני יתן לך כל מה שאתה צריך. וכך עשה עם כל חתונה נסע אליו ונתן לו עבור החתונה ודירה לזוג ורהיטים

דבר הלכה

תפילת הציבור נשמעת תמיד, ואפילו היו הבם חוטאים, אין הקב”ה מואס התפילתם של רבים, לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור.

לפני שאומר ברוך שאמר יעמוד ויאחז את שתי הציציות שלפניו ויאמר ברוך שאמר בנוסח של 87 תיבות שתיקנוהו אנשי כנסת הגדולה על פי פתק שנפל מהשמים, וצריך לאמרו בניגון ובנעימה כי הוא נאה ונחמד.

כשאומר אשרי יושבי בתיך אומר פסוק פותח את ידיך יכוון שם שהקב”ה משגיח וזן ומפרנס לכל, ואם לא כוון לא יצא ידי חובה וצריך לחזור ולאומרו שנית ואף אם נזכר בתוך פסוקי דזמרא לפני ישתבח צריך לאומרו שם וטוב שיאמרנו ביו מזמור למזמור ואם לא נזכר עד אחר שאמר ברכת ישתבח יאמר אותו אחר סיום העמידה ויתחיל מפסוק סומך ה’.

אסור להפסיק בדיבור משיתחיל ברוך שאמר עד סוף העמידה ויאמר את הזמירות בנחת ולא במרוצה ויאמר ביראה ואהבה והכנעה ושמחה. ויזהר שלא יבלע התיבות או האותיות, כי בכל אות ואות יש סודות נוראים להפליא.