Archive for the Illuminations – Hebrew 2015 Category

פרשת שמות 5776

5776  פרשת שמות שרשרת התורה בפרשת השבוע פרשת שמות, בני ישראל היו במצרים עבדים לפרעה, ה’ ברוך הוא בחר במשה שיהיה הגואל של ישראל, אך משה סירב, שבעה ימים עד שהסכים ללכת אל פרעה. והסיבה לכך מסביר הרמב”ן, היא שהיה משה עניו מכל אדם ולא רצה את

Read more

פרשת ויגש 5776

5776  פרשת ויגש שרשרת התורה אחרי שיוסף נגלה לאחיו אומר הכתוב “ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו” במדרש כתוב אמר רבי אבא כהן ברדלא: אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה. יוסף שהיה קטן שבשבטים כאשר הוכיחם על מעשיהים לא היה להם מענה, כשיבוא

Read more

פרשת וישלח 5776

5776  פרשת וישלח שרשרת התורה לפני שיעקב נפגש עם עשו שלח לפניו מתנות. ואמר לו “עם לבן גרתי” ומסביר רש”י ותרי”ג מצות שמרתי. שאותיות גרתי הם תרי”ג כמנין המצות שבתורה. סיפר הרב עובדיה יוסף זצ”ל פעם פגש יצר הרע את יצר הטוב, ואמר לו: כמה זמן נמשיך

Read more

פרשת תולדות 5776

5776  פרשת תולדות חידה כתוב בגמרא שאין יצר הרע שולט בעובר במעי אמו כי אם היה שולט, היה העובר בועט ויוצא. שאילה: אם כן איך עשו הרשע בעט ורצה לצאת כאשר רבקה עברה ליד בית עבודה זרה? ידוע שאין יצר הטוב בא לו לאדם עד גיל בר

Read more

ראש השנה 5776

5776 ראש השנה א שרשרת התורה כתוב בגמרא אמר הקב”ה “אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם” צריך להבין מה הכונה “עליכם” מדוע דקדק לומר שנמליך עלינו? וצריך לומר שאין הכוונה שתמליכוני על שמי השמים העליונים, אלא שתמליכוני במובן הפשוט ביותר, שנמליך את ה’ כאן בזה העולם. הסוד

Read more

5775 פניני המזרח, פרשת נצבים

  5775 פרשת נצבים שרשרת התורה בפרשת השבוע משה רבינו ממשיך לתת מוסר לבני ישראל. והנה במבט ראשון נראה שפרשתינו מדברת על התשובה, שאנחנו צריכים לחזור בתשובה, אך אפשר להסביר את הפרשה באופן אחר קצת. התורה מתחילה “אתם נצבים היום” והסביר רש”י “מלמד שכינסם משה לפני הקדוש

Read more

5775 פניני המזרח, פרשת דברים

5775 פרשת דברים שרשרת התורה “אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב.” רש”י מסביר את המילים ודי זהב “שהוכיח את בני ישראל על חטא העגל, שעשו את העגל בגלל רוב הזהב שהיה

Read more

5775 פניני המזרח, פרשת מטות-מסעי

5775 פרשת מטות-מסעי שרשרת התורה פרשת מטות מסעי פרשתינו מדברת על עסקי נדרים “איש כי ידור נדר לה’ או השבע שבועה לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה” והנה יש להבין את כונת הפסוק באומרו לא יחל דברו וככל היוצא מפיו יעשה, הרי

Read more

5775 פניני המזרח, פרשת פנחס

5775 פרשת פנחס שרשרת התורה בסוף פרשת בלק שקראנו שבוע שעבר, לא הצליח בלעם הרשע לקלל את בני ישראל והציע עצה למלך מואב, “שאם רוצה הוא להילחם ולנצח את בני ישראל עליו להכשילם בזנות, כיון שהקב”ה שונא זימה. וכך היה שלח מבנות מואב למכור דברים לבני ישראל

Read more

5775 פניני המזרח, פרשת בלק

  5775 פרשת בלק שרשרת התורה פרשת בלק מדברת על בלק מלך מואב, שראה שבני ישראל נלחמו עם סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן והרגו אותם, פחד שעתה הגיע תורו. מה עשה קרא אל בלעם הרשע וביקש ממנו שיקלל את “שונאי ישראל” כדי שיוכל לנצחם במלחמה, והציע

Read more