Archive for the Illuminations – Hebrew 2016 Category

פרשת במדבר / חג השבועות 5776

5776  פרשת במדבר / חג השבועות שרשרת התורה מעשה בעשיר אחד שהלך ברחובה של עיר ופגשו עני מרוד אחד,  סיפר לעשיר את מצבו הכלכלי וכי הגיע לפת לחם, אולם המשיך העני “עתה הזדמן לי עיסקא שאוכל להשקיע בה והיא קרובה לשכר, ובע”ה אוכל לשקם את עצמי והטיב

Read more

פרשת בהר 5776

5776  פרשת בהר שרשרת התורה “את כספך לא תתן בנשך ובמרבית” וגו’ “אני ה’ אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים” וגו’.  כתוב בתורת כהנים “אני ה’ אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם” – “על תנאי כך הוצאתי אותם מארץ מצרים, על תנאי שתקבלו את מצות ריבית, שכל המודה במצות

Read more

פרשת אמור 5776

5776  פרשת אמור שרשרת התורה “וקצרתם את קצירה וכו’ ראשית קצירכם” התחיל בקצירה וסיים בקצירכם, וכתוב במדרש על הפסוק הזה, את הפסוק “מה יתרון לו לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש” מסביר רבי צבי פסח פראנק זצ”ל רבה של ירושלים, שהרי אין לו לאדם כלום בעולם הזה

Read more

5776 פרשת פקודי

5776  פרשת פקודי להיות בקרבת ה’ “אלה פקודי המשכן משכן העדות” פירש רש”י משכן העדות, עדות לישראל שויתר להם הקב”ה על מעשה העגל שהרי השרה שכינתו עליהם. צריך לשאול איך אמרו חכמינו ז”ל ששבמשכן יש עדות שנמחל להם לישראל חטא העגל, הרי על חטא העגל נאמר “וביום

Read more

פרשת ויקהל 5776

5776  פרשת ויקהל ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם וכו’ יש לשאול למה במצוה זו ובפרשה זו דוקא אמר “ויקהל משה” מה שלא אמר בשאר מצות בתורה ובשאר פרשיות? ראיתי בשם ספר יד יוסף שתירץ שהרי בני ישראל בבואם למתן תורה נתאחדו והיו כאחד

Read more

פרשת תצוה 5776

5776 פרשת תצוה שרשרת התורה “וחשב אפודתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה” רמז כי האפוד מכפר על עבודה זרה. כי בעבודה זרה מחשבה רעה מצרפה למעשה, וזהו שאמר וחשב אפודתו – מחשבת עבודה זרה – כמעשהו – שגם המחשבה היא כמעשה מרן החיד”א כתב בשם הרב אפרים

Read more

פרשת וארא 5776

5776  פרשת וארא שרשרת התורה כתוב בתורה אמר משה לה’ יתברך “איך ישמעני פרעה ואנ ערל שפתים” צריך לשאול שהרי כבר אמר משה להקב”ה “לא איש דברים אנכי כי כבד פה וכבד לשון אנכי”, ועל זה השיבו הקב”ה שאהרן יהיה לו לפה, וא”כ מדוע חזר משה שוב

Read more