PENINEI HAMIZRACH

Peninei Hamizrach

Please select from the list below

2016

 • פרשת במדבר / חג השבועות 5776
  5776  פרשת במדבר / חג השבועות שרשרת התורה מעשה בעשיר אחד שהלך ברחובה של עיר ופגשו עני מרוד אחד,  סיפר לעשיר את מצבו...
 • פרשת בהר 5776
  5776  פרשת בהר שרשרת התורה “את כספך לא תתן בנשך ובמרבית” וגו’ “אני ה’ אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים” וגו’.  כתוב בתורת...
 • פרשת אמור 5776
  5776  פרשת אמור שרשרת התורה “וקצרתם את קצירה וכו’ ראשית קצירכם” התחיל בקצירה וסיים בקצירכם, וכתוב במדרש על הפסוק הזה, את הפסוק “מה...
 • 5776 פרשת פקודי
  5776  פרשת פקודי להיות בקרבת ה’ “אלה פקודי המשכן משכן העדות” פירש רש”י משכן העדות, עדות לישראל שויתר להם הקב”ה על מעשה העגל...
 • פרשת ויקהל 5776
  5776  פרשת ויקהל ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם וכו’ יש לשאול למה במצוה זו ובפרשה זו דוקא אמר “ויקהל...
 • פרשת תצוה 5776
  5776 פרשת תצוה שרשרת התורה “וחשב אפודתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה” רמז כי האפוד מכפר על עבודה זרה. כי בעבודה זרה מחשבה...
 • פרשת וארא 5776
  5776  פרשת וארא שרשרת התורה כתוב בתורה אמר משה לה’ יתברך “איך ישמעני פרעה ואנ ערל שפתים” צריך לשאול שהרי כבר אמר משה...

2015

 • פרשת שמות 5776
  5776  פרשת שמות שרשרת התורה בפרשת השבוע פרשת שמות, בני ישראל היו במצרים עבדים לפרעה, ה’ ברוך הוא בחר במשה שיהיה הגואל של...
 • פרשת ויגש 5776
  5776  פרשת ויגש שרשרת התורה אחרי שיוסף נגלה לאחיו אומר הכתוב “ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו” במדרש כתוב אמר רבי...
 • פרשת וישלח 5776
  5776  פרשת וישלח שרשרת התורה לפני שיעקב נפגש עם עשו שלח לפניו מתנות. ואמר לו “עם לבן גרתי” ומסביר רש”י ותרי”ג מצות שמרתי....
 • פרשת תולדות 5776
  5776  פרשת תולדות חידה כתוב בגמרא שאין יצר הרע שולט בעובר במעי אמו כי אם היה שולט, היה העובר בועט ויוצא. שאילה: אם...
 • ראש השנה 5776
  5776 ראש השנה א שרשרת התורה כתוב בגמרא אמר הקב”ה “אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם” צריך להבין מה הכונה “עליכם” מדוע דקדק...
 • 5775 פניני המזרח, פרשת נצבים
    5775 פרשת נצבים שרשרת התורה בפרשת השבוע משה רבינו ממשיך לתת מוסר לבני ישראל. והנה במבט ראשון נראה שפרשתינו מדברת על התשובה,...
 • 5775 פניני המזרח, פרשת דברים
  5775 פרשת דברים שרשרת התורה “אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תופל...
 • 5775 פניני המזרח, פרשת מטות-מסעי
  5775 פרשת מטות-מסעי שרשרת התורה פרשת מטות מסעי פרשתינו מדברת על עסקי נדרים “איש כי ידור נדר לה’ או השבע שבועה לאסור איסר...
 • 5775 פניני המזרח, פרשת פנחס
  5775 פרשת פנחס שרשרת התורה בסוף פרשת בלק שקראנו שבוע שעבר, לא הצליח בלעם הרשע לקלל את בני ישראל והציע עצה למלך מואב,...
 • 5775 פניני המזרח, פרשת בלק
    5775 פרשת בלק שרשרת התורה פרשת בלק מדברת על בלק מלך מואב, שראה שבני ישראל נלחמו עם סיחון מלך האמורי ועוג מלך...
 • 5775 פניני המזרח, פרשת חקת
    5775 פרשת חקת שרשרת התורה כתוב בתורה “אדם כי ימות באוהל כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים” כוונת...
 • 5775 פניני המזרח, פרשת קרח
  5775 פרשת קרח שרשרת התורה פרשת השבוע עוסקת במחלוקת קורח ועדתו מול משה ואהרן, בין עדת קורח היה און בן פלט שניצל מהמחלוקת...
 • 5775 פניני המזרח, פרשת שלח
  5775 פרשת שלח שרשרת התורה פרשת השבוע עוסקת בפרשת המרגלים שריגלו את ארץ ישראל ודברו על ארץ ישראל לשון הרע, ובני ישראל האמינו...
 • 5775 פניני המזרח, פרשת בהעלותך
  5775 פרשת בהעלותך שרשרת התורה כתוב בפרשת השבוע פסוק מוכר מאוד. “והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה” פירוש עניו...
 • 5775 פניני המזרח, פרשת נשא
  פרשת נשא פרשתינו מצווה את הכהנים לברך את בני ישראל בברכה הידועה לכל כ”ברכת כהנים” יברכך ה’ וישמרך. יאר ה’ פניו אליך ויחונך....